Abstract serie 2 mixed limestones

฿969.96 /กล่อง

รหัสสินค้า: LM370 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

หิน Moca Crème เป็ นหินปนู จากโปรตุเกส แสดงเส้ นละเอียดคลา ้ ยกบัลายไม ้ มีความละเอียด ใหค ้ วามอบอุ่นและซบั ซอ ้ น S&R 119 หินเน้ือเรียบและอบอุ่น โดยจะแสดงเมด ็ แสงที่เกิด จากการไหลของน้า ที่กระจายตะกอนระหว่างการก่อตวัของหิน สร ้ างความรู้สึกของความเรียบง่ายในขณะที่ยงัคงความรู้สึกอบอุ่น S&R 130 หินปนู สีเบจที่ดูอบอุ่นและคลาสสิกจะนา ความรู้สึกที่เป็ นธรรมชาติ และความงามมาสู่ดา ้ นหนา ้ อาคารหรือหอ ้ งน้า ทนทานและเหมาะอยา่ งยงิ่ สา หรับพ้ืนหรือผนงัในร่มหรือกลางแจง ้ S&R 118 เป็ นหินขาวสุดคลาสสิคหรือทนั สมยั ใหค ้ วามรู้สึกถึงความบริสุทธ์ิและความ สมบรูณ ์ในการออกแบบ
ขนาด 133x269x8mm
จา นวนชิ้นต่อกล่อง 7
m2 หรือ m ต่อกล่อง 0.25
ป้องกนัรอยเป้ือน การปกป้ องระยะยาวที่ผลิตในประเทศเยอรมนีนา ไปใชใ้ นโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collection การออกแบบหินโมเสคของS&R ไดร ้ับแรงบนั ดาลใจจากภาพวาดและประติมากรรม นามธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนา ลกัษณะตามธรรมชาติของหินมากผสมกบัโครงสร ้ าง ทางธรณีวิทยาที่คลา ้ ยกนั ทา ใหเ ้ กิดความแตกต่างที่นุ่มนวล.
เน้ือหิน พ้ืนผิวน้ีการบดหยาบของพ้ืนผิวเผยใหเ้ห็นธรรมชาติที่แทจ้ริงของหิน
แรงบนั ดาลใจรูปแปป การออกแบบการจดัเรียงของเศษหินไดร ้ับแรงบนั ดาลใจจากสถาปัตยกรรมของเมืองที่มอง จากมุมมองดา ้ นกวา ้ ง ที่เกี่ยวขอ ้ งกบั สภาพแวดลอ ้ มของอาคารและถนน นอกจากน้ียงัไดร ้ับแรงบนั ดาลใจจากเส้ นแร่ของหิน ซ่ึงดูเหมือนการไหลของน้า การใชห ้ินหลายสีตดักนั จะช่วยใหค ุ้ณสมบตัิที่เป็ นเอกลกัษณ ์ ของผลติภณั ฑ ์ น้ี หินจะถูกจดัเรียงแบบสุ่มตามการออกแบบ ดงัน้ันแผ่นหินแต่ละแผ่นจึงมีเอกลกัษณ ์ เฉพาะตวัเหมือนงานศิลปะ
การใชง้าน ผนงัภายในภายนอก
การติดต้งัผนง กาวซีเมนต์ เวเบอร์สโตน กาวซีเมนต์ ไวท์เทนนิ่ง หนา 5 มม.
รอยต่อหิน 3mm
อุปกรณ์ เกรียงหวีร่อง V ขนาด 3x3mm
การติดต้งัพ้ืน กาวซีเมนต์ เวเบอร์สโตน กาวซีเมนต์ ไวท์เทนนิ่ง หนา 5 มม.
รอยต่อหิน 2mm
อุปกรณ์ เกรียงหวีร่อง V ขนาด 3x3mm