Modular pattern No16 Travertino Classico Honed

฿1,889.62 /กล่อง

รหัสสินค้า: LM250 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

หิน  S&R 156 Travertino Classico จากเหมืองหินใกลก ้ รุงโรม เป็ นหินที่สวยงามที่สุดในโลก มีความละเอียดมากละเอียดอ่อน กระตนุ้ ความสวา่ งและสง่างาม
ขนาด 342x364x18mm
จา นวนชิ้นต่อกล่อง 2
m2 หรือ m ต่อกล่อง 0.25
ป้องกนัรอยเป้ือน การปกป้ องระยะยาวที่ผลิตในประเทศเยอรมนีนา ไปใชใ้ นโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collection S&R รูปแบบโมดูลาร ์ ของ สร ้ างลกัษณะเด่นของผนงัหรือรูปแบบพ้ืนเดิม ซ่ึงช่วยสร ้ างบรรยากาศและสีสนั ใหก ้ บั หอ ้ งโดยเฉพาะ มีสไตลเ ์ ฉพาะที่เหนือธรรมชาติ ความคลาสสิกความทนั สมยั ...
เน้ือหิน เน้ือสมัผสั ที่เรียบเนียนและดา ้ นน้ีช่วยเพิ่มความอบอุ่นและการเอาใจใส่ ทา ใหก ้ ารออกแบบเป็ นไปอยา่ งราบรื่นและต่อเนื่อง
แรงบนั ดาลใจรูปแปป รูปแบบโมดูลาร ์ สร ้ าง Voilage ที่นุ่มนวล ซ่ึงแสดงถึงความนุ่มนวลและสบา
การใชง้าน ผนงัภายในภายนอก
การติดต้งัผนง Glue cement Weber Stone Fix white thickness 10mm
รอยต่อหิน 0.5mm
อุปกรณ์ เกรียงหวีร่อง U ขนาด 6x6mm
การติดต้งัพ้ืน NA
รอยต่อหิน NA
อุปกรณ์ NA