Modular pattern No4 Ash Grey

฿1,187.17 /กล่อง

รหัสสินค้า: LM200 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

หิน Ash Grey เป็ นสีเทาบริสุทธ์ิเป็ นลาวาบริสุทธ์ิที่มีเน้ือละเอียด มีความงดงามและสง่างาม
ขนาด 120x298x10mm
จา นวนชิ้นต่อกล่อง 7
m2 หรือ m ต่อกล่อง 0.25
ป้องกนัรอยเป้ือน การปกป้ องระยะยาวที่ผลิตในประเทศเยอรมนีนา ไปใชใ้ นโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collection S&R รูปแบบโมดูลาร ์ ของ สร ้ างลกัษณะเด่นของผนงัหรือรูปแบบพ้ืนเดิม ซ่ึงช่วยสร ้ างบรรยากาศและสีสนั ใหก ้ บั หอ ้ งโดยเฉพาะ มีสไตลเ ์ ฉพาะที่เหนือธรรมชาติ ความคลาสสิกความทนั สมยั ...
เน้ือหิน พ้ืนผิวที่เป็นธรรมชาติที่สุดที่ไดจ้ากการแยกหินและเผยใหเ้ห็นพ้ืนผิวหินธรรมชาติ
แรงบนั ดาลใจรูปแปป The modular pattern No4 is a stacking of stone rods with a natural rock surface. It displays lines which appear like embossed in the stone. S&R 500-SC Ash Grey scratched is a basalt frm Italy. Basalt origin is the cooling of the lava upon a volcanic eruption.
การใชง้าน ผนงัภายในภายนอก
การติดต้งัผนง Glue cement Weber Stone Fix white thickness 10mm
รอยต่อหิน 0.5mm
อุปกรณ์ เกรียงหวีร่อง U ขนาด 6x6mm
การติดต้งัพ้ืน NA
รอยต่อหิน NA
อุปกรณ์ NA